Regulamin

Regulamin sklepu cannabis-zen.pl


I. Informacje o przedsiębiorcy.

1. Serwis www.cannabis-zen.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest

własnością

PHU Joana z siedzibą w Drezdenku.

przy ul. Kościelnej10 , NIP: 2810097127, Regon: 387412139

wpisana do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

Kontakt: cannabis.zen.shop@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 88173700 – w dni

robocze w godzinach od 10.00 do 18.00.

II. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku plus sobota, prócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być

świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy 

PHU Joana z siedzibą w Drezdenku. przy ul. Kościelnej10 , NIP: 2810097127, Regon: 387412139

www.cannabis-zen.pl

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do

informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które

pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych

w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Postanowienia ogólne.

1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu

z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne

umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa

w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari

5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz

łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz

wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi

obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz powszechności korzystania z usług

świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane

z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,

dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane

wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące

tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub

zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

7. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym

www.cannabis-zen.pl

8. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych

i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. V.8.

10. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do

nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,

formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem

logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji

towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu,

a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem

oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

IV. Rejestracja konta.

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz

uzyskania dodatkowych funkcji.

2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Założenie konta jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie.

4. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego

znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem

poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje: adres poczty elektronicznej.

6. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego

Regulaminu.

7. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu

e-mail oraz hasła.

8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym

w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

V. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez

dodanie Towaru do „koszyka”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone

w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

3. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez

zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 7, następnie

w formularzy zamówienia podaje adres dostawy, sposób płatności oraz dostawy albo przejść

bezpośrednio do formularza zamówienia bez konieczności rejestracji konta, wypełniając

formularz zamówienia, w którym wskazuje: Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej

(email), adres dostawy. Opcjonalnie Klient może podać numer telefonu oraz uwagi do

zamówienia.

4. Wypełniając formularz zamówienia Klient wybiera również sposób płatności oraz dostawy,

które opisane są w pkt. VI niniejszego regulaminu.

5. Ponadto w przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorca, istnieje możliwość uzupełnienia

danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

6. Po wypełnieniu formularza Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie „Wyślij zamówienie”

7. Przed złożeniem zamówienia Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych

osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), oraz zaznacza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin Sklepu.

8. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako

zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

9. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty

elektronicznej. Po zakończeniu rozmowy z pracownikiem Sklepu, Klient winien złożyć

zamówienie za pośrednictwem strony internetowej oraz w uwagach wpisać informację,

iż ww. zamówienie zostało złożone telefonicznie albo przed wydaniem produktu Sklep na

trwałym nośniku potwierdzi Klientowi treść proponowanej umowy. Natomiast Klient

w odpowiedzi na przesłaną treść proponowanej umowy winien złożyć oświadczenie

o zawarciu umowy, które musi zostać utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku

(np. mailowo). Po wykonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzedzających dochodzi do

skutecznego zawarcia Umowy.

10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, poprzez przesłane ich

na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez

niego podczas rejestracji albo składania zamówienia adres.

11. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że

widnieje przy cenie dopisek "netto" oraz wyrażone są w złotych polskich (PLN).

12. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia

zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

13. Sklep wystawia fakturę VAT albo paragon.

14. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

b) jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej

wysokości, przy czym po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Sklep

wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na opłacenie należności za złożone zamówienie.

15. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest

o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.

16. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Płatność i dostawa

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

a) Przelewem na rachunek bankowy :

b) Za pobraniem

c) Płatność za pośrednictwem serwisu shoplo.pl

2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dni roboczych do 7 dni

roboczych dla klientów krajowych oraz od 3 dni roboczych do 14 dni roboczych dla
klientów zagranicznych.

3. W razie opóźnienia Sklepu Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po

jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowy albo za

pośrednictwem serwisu shoplo.pl , czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia

należności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia

przesłania Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia

6. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firm

kurierskich.

7. Koszty dostawy dla klientów krajowych zależą od wielkości, wagi przesyłki ich przedział cennowy to:

a) przesyłka pocztowa 12 zł  / pocztowa za pobraniem do 17 zł

b) przesyłka kurierska od 12 zł do 25 zł / kurierska za pobraniem 15 zł do 25 zł

Koszty dostawy dla klientów zagranicznych zależą od wielkości, wagi przesyłki oraz lokalizacji klienta ich przedział cennowy to:

a) przesyłka pocztowa od 29 zł do 150 zł

b) przesyłka kurierska od 55 zł do 460 zł

8. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy

składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub

podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę,

Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni

od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej.

mBank
39 1140 2004 0000 3402 8061 4257

2. Sklep ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które otrzymał drogą elektroniczną.

3. Przedsiębiorcom co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że

strony postanowiły inaczej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,

nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia

o odstąpieniu od umowy.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi

w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od

umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

7. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć

dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania

płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),

8. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: 66-530 Drezdenko, Kościelna 10, PHU Joana

9. Zwracany przez Klienta Towar winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający

brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

11. Zwrot kwoty wynikającej z wartości Towarów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili

otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot

pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że

Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

13. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy proszę napisać na adres email : cannabis.zen.shop@gmail.com , zatytułować ODSTĄPIENIE OD UMOWY i w treści wiadomości wypisać przyczyny i podać uzasadnienie.

VIII. Rękojmia i gwarancja

1. Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest

odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamowany Towar należy zwrócić na adres 66-530 Drezdenko, Kościelna 10, PHU Joana

3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny

podany przez niego sposób.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba

że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,

jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient

może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru

na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest

proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się

wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także

bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

zaspokojenia;

obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może

odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności

z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy

lub wymiany ponosi Sklep.

5. Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu

rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru

na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się

przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może

odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do

odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się

z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta

Towaru bądź dystrybutora.

8. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji

jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

9. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje

się, że reklamacja została uznana za zasadną.

10. Formularz zgłoszeniowy proszę napisać na adres email : cannabis.zen.shop@gmail.com zatytułować REKLAMACJA oraz podać wszystkie niezbędne informacje odnośnie towaru i reklamacji .

IX. Zmiana Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać

po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie

internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany

przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta

w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany

jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie

Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego

jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia

w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone

Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa

polskiego. Umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na

nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami, Sklep ponosi

odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach

rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.

Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są

i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji

prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest

w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej.

6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,

a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów

7. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób

polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla

rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

8. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą

prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 25.12.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl